Literatur Missionshandlung ()

Niederdeutsche Werke: 12 Treffer ↴↴↴
Werke über Niederdeutsch: 6 Treffer ↴↴↴Niederdeutsche Werke:


August Theis All ünner een Dack (1997) 〉〉
Heinrich Kahl Peter Martens Vun Gott un de Welt (1995) 〉〉
PaulChristian Paegelow Brot för ünnerwägens (1994) 〉〉
August Theis Lütt Hein, de plietsche Jung' - he froogt un froogt ... (1993) 〉〉
Johann D Bellmann Dar kummt een Schipp (1991) 〉〉
August Theis Hüüt tellt morgen al to gistern (1991) 〉〉
Wilhelm Martens Johann D Bellmann Und immer waren Träume da (1988) 〉〉
August Theis As de Saat ... (1987) 〉〉
August Theis ... dör de Puustebloom (1983) 〉〉
Ludwig Harms Heinrich Kröger (1981) 〉〉
Heinrich Kröger Plattdüütsch-Lektionar (1981) 〉〉
Luise Reischauer Blanken Korle sin rechte Vörslag (1902) 〉〉


Werke über Niederdeutsch:


Heinrich Kröger Humor und Regionalliteratur (1997) 〉〉
Heinrich Kröger Das Erbe der Brüder Freudenthal (1991) 〉〉
Heinrich Kröger 40 Jahre Freudenthal-Gesellschaft (1989) 〉〉
Heinrich Kröger Preisträger der Jahre 1983 - 1986 (1986) 〉〉
Johann D Bellmann Louis Harms als plattdeutscher Gemeindepastor (1981) 〉〉
Theodor Harms Lebensbeschreibung des Pastor Louis Harms (1978) 〉〉