Literatur Danner ()

Niederdeutsche Werke: 17 Treffer ↴↴↴
Werke über Niederdeutsch: 0 TrefferNiederdeutsche Werke:


Eduard Eggert Fritz Reuter Hier geiht e hen - dor geiht e hen oder Die Wette (1934) 〉〉
Max Lindow Hans un de Ries' (1930) 〉〉
Hermann Peters Peter Tagge Ut Handwarks goldene Tid (1929) 〉〉
Adolf Köther De Zauberwörtel (1926) 〉〉
Jan Heinken Bankerott (1925) 〉〉
Adolf Köther Dat Wiehnachtswunner (1925) 〉〉
Fritz Worm De lütte Puck (1924) 〉〉
Luise Kaliebe ‘ne graude Lösung (1922) 〉〉
Franz Grabe De Leew bi'n Duwenslag (1911) 〉〉
Fritz Worm Truge Leiw (1908) 〉〉
Franz Grabe Van de Waterkant (1906) 〉〉
Fritz Husmann Een' glücklichen Mus'fang oder: De Angst för't Hunnlock (1905) 〉〉
Franz Grabe En Heiratsandrag op’n Lann oder: De Holschenkönigin (1904) 〉〉
Fritz Worm Hei will woll frigen äwers blots "Ein" (1904) 〉〉
Fritz Worm De Schwigervadder in de Klemm (1903) 〉〉
Franz Grabe Wokeen wascht dat Geschirr? oder: An’n Hochtiedsdag (1903) 〉〉
Fritz Worm Hans möt friegen (1901) 〉〉