Fritz Lau

Werke nach Kurztitel

nur Verfasserschriften !


Fritz Lau: Startseite 〉〉〉
Einzelwerke

Alma 1934.   〉〉〉

Brandung : Geschichten von de Waterkant 1913.   〉〉〉

Brandung : Geschichten von de Waterkant 3. Oplag. 1921.   〉〉〉

Brandung : Geschichten von de Waterkant 4.-6. Tsd. 1921.   〉〉〉

Brandung : Geschichten von de Waterkant 7.-9. Tsd. 1928.   〉〉〉

Dar schallst man op kamen 1972.   〉〉〉

De besten Geschichten : 31 Geschichten aus 11 Bänden seines gesammelten Werkes 1981.   〉〉〉

Drees Dreesen : Een Stück Minschenleben 1.-3. Tsd. 1924.   〉〉〉

Ebb un Flot : Glück un Not 7.-9. Tsd. 1926.   〉〉〉

Ebb un Flot - Glück un Not 1911.   〉〉〉

Ebb un Flot - Glück un Not 2. Opl.. 1917.   〉〉〉

Ebb un Flot - Glück un Not 4.-6. Tsd. 1921.   〉〉〉

Ebb un Flot - Glück un Not 1950.   〉〉〉

Elsbe : En Stück Minschenleben ; mit einem Bildn. Fritz Lau's 1918.   〉〉〉

Elsbe : En Stück Minschenleben ; mit einem Bildn. Fritz Lau's 6.-8. Tsd.. 1919.   〉〉〉

Elsbe : En Stück Minschenleben 9.-11. Tsd. 1923.   〉〉〉

Helden to Hus 1.-3. Tsd.. 1915.   〉〉〉

Helden to Hus 4.-6. Tsd.. 1915.   〉〉〉

Helden to Hus 7.-11. Tsd.. 1915.   〉〉〉

Helden to Hus 12.-14. Tsd.. 1917.   〉〉〉

Helden to Hus 15.-17. Tsd.. 1918.   〉〉〉

In Luv un Lee 1916.   〉〉〉

In Luv un Lee 6.-8. Tsd.. 1918.   〉〉〉

Johann un Trina up Reisen : Schwank in 1 Aufz. 1910.   〉〉〉

Jungs un Deerns von de Waterkant : Kurze Geschichten 1933.   〉〉〉

Katenlüd 1909.   〉〉〉

Katenlüd 3. Aufl. 1917.   〉〉〉

Katenlüd 4. Aufl.. 1920.   〉〉〉

Katenlüd 6. Aufl. 1921.   〉〉〉

Katenlüd 8.-11. Tsd. 1923.   〉〉〉

Kinnerland : Plattdeutsche Erzählungen 1927.   〉〉〉

Kinnerland : Plattdeutsche Erzählungen 1954.   〉〉〉

Kopp hoch 1.-5. Tsd. 1921.   〉〉〉

Kopp hoch 6.-8. Tsd. 1926.   〉〉〉

Lach mit! 1929.   〉〉〉

Lach mit! 5.-8. Tsd. 1930.   〉〉〉

Lach mit! 11.-14. 1949.   〉〉〉

Ost un West 1915.   〉〉〉

Ost un West 6.-10. Tsd.. 1916.   〉〉〉

Ost und West 1917.   〉〉〉

Sünn achter de Wolken 6.-10 Tsd.. 1918.   〉〉〉

Sünn achter Wolken 1918.   〉〉〉

So is dat Leben 1926.   〉〉〉

So is dat Leben 4.-6. Tsd. 1930.   〉〉〉

Von em un ehr! 1932.   〉〉〉

Wat löppt de Tiet : Utsöcht Vertellen 1962.   〉〉〉

Wat löppt de Tiet : Utsöcht Vertellen 2. Opl. 1964.   〉〉〉

Wat mi so öwer'n Weg löp 9.-11. Tsd.. 1949.   〉〉〉

Wat mi so öwern'n Weg löp 5.-8. Tsd. 1933.   〉〉〉

Wat mi so oewer'n Weg loep 1932.   〉〉〉

Wi möt dar henlank 1934.   〉〉〉